รายชื่อพระสอนศีลธรรม ศูนย์อบรมจังหวัดเลย

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล จังหวัด
1 พระสมุห์บุญเสริม ฐิตญาโณ กระพันธ์เขียว เลย
2 พระจิณณวัตร สุจิณฺโณ กันยาประสิทธิ์ เลย
3 พระสิทธิชาติ นรินฺโท มูลดี เลย
4 พระวรานันท์ ชยานนฺโท วังโปร่ง เลย
5 พระธนันต์พร จิรวํโส เหล่าสุพรรณ์ เลย
6 พระธนวัฒน์ กตทีโป บุญโต เลย
7 พระวุฒิพงษ์ อคฺควุฑโฒ แก้วแกมดา เลย
8 พระวิมล วิมโล วรรณลัก เลย
9 พระสุรศักดิ์ นรสุโร ราชซุย เลย
10 พระครูกิตติวิสุทธิธรรม นาควโร ทองไสย เลย
11 พระอำไพ ธนลาโภ พวงพิลา เลย
12 พระประเทือง จารุวณฺโณ พุทธเสน เลย
13 พระทองหลา พุทฺธวํโส พานิชย์ เลย
14 พระนาถพิชิตร์ ธิตธฺมโม นวลพัฒนพงศ์ เลย
15 พระสมพงษ์ จารุวํโส บัดสูงเนิน เลย
16 พระบุญศรี กลฺยาโน เหล่าลุมพุก เลย
17 พระอำนาจ กิตฺติโสภโณ กำเหนิดหล่ม เลย
18 พระเชฐพัศ ติสรโณ โนนจุ่น เลย
19 พระจิรายุ อาทิจฺโจ ชมภูมิ เลย
20 พระปลัดสุบิน สุจิตฺโต สมใจ เลย
21 พระณรงค์ฤทธิ์ มหิทฺธิโก กุชัว เลย
22 พระนวพัสตร์ ยโสธโร พรหมราช เลย
23 พระอธิการอดุลย์ อานนฺโท โคตรมูล เลย
24 พระพงษศักดิ์ เตชธมฺโม สอนสุภาพ เลย
25 พระสุทรรณ ทีปธมฺโม แก้ววิไล เลย
26 พระชญานนท์ อธิจิตฺโต กางพรม เลย
27 พระสุริยา อาภากโร รังคะองค์ เลย
28 พระธรรมคุปต์ ทีปธมฺโม ชาวโพธิ์ เลย
29 พระอธิการประนม ปิยสีโล แดงมาก เลย
30 พระนิกร ฐิตฺวํโส วงชมภู เลย
31 พระมหาจักรพันธ์ ฐานสมฺปนฺโน แก้วก่ำ เลย
32 พระบุญฟุ้ง สิทฺธิปุญโญ เคนสงคราม เลย
33 พระอุดร อุตฺตมํ ปญฺโญ เกณฑ์มา เลย
34 พระมหาอาคม อตฺถเมธี คำมะนะ เลย
35 พระครูโอภาสธรรมภาณ ญาณาธิโก อินทะนบ เลย
36 พระศราวุธ จิตฺตทโม พินโย เลย
37 พระจำรัส อภิจาโร จิรนาท เลย
38 พระฉัตรชัย อคฺคชโย สิงห์โตแก้ว เลย
39 พระครูสิริปุญฺโสภิต ธนปฺญโญ ธรรมกุล เลย
40 พระภมรภัทร อิทฺธิธารี บุตนนท์ เลย
41 พระมหาเอกอาทิตย์ อาทิตฺตสูรคฺคธารี เพียรไทยสงค์ เลย
42 พระสุริยา สุริญาโณ หล้าอ่อนศรี เลย
43 พระอริย อริโย วชิรวาฑิต เลย
44 พระมหายินดี ญาณธีโร จันทร์ชนะ เลย
45 พระบรรจง พรหมวณฺโณ พรหมเคน เลย
46 พระวัชระ วิวฒฺฑโน ทองคำ เลย
47 พระณรงค์ศักดิ์ ถาวรธมฺโม ชีวัฒน์ เลย
48 พระมหาจักรกริศน์ ญาณเมธี มีสัตย์ เลย
49 พระมหาณัฐพล ปญฺญาพโล สีมีพันธ์ เลย
50 พระมาโนชญ์ ฉนฺทมโน วิเศษศรี เลย
51 พระครูวินัยโสภณาทร จนฺทโสภโณ เกษทองมา เลย
52 พระครูสังฆรักษ์พชรพล รตนวาที วิถีธรรม เลย
53 พระครูปลัดวิรพรรณ ทีปวํโส เศษถา เลย
54 พระใบฎีกาภานุพงษ์ จารุเตโช ทินน้อย เลย
55 พระครูกิตติทัศน์ กัตตปุณโณ ไชยแสง เลย
56 พระใบฎีกาสมพงษ์ สิริจนฺโท ทินจันทร์ เลย
57 พระสีหราช ชยพทฺโท ชันพันธ์ เลย
58 พระณัฐพล อภิญาโณ ไชยราช เลย
59 พระครูปริยัติปัญญาคุณ เตชปญฺโญ ใจกล้า เลย
60 พระครูปลัดพัชรวีร์ พฺรหฺมสโร ปิ่นทอง เลย
61 พระครูสังฆรักษ์รุ่งเจริญ ธมฺมทีโป บัวเลิง เลย
62 พระครูใบฎีกากิตติเดชา วิเสสคุโณ โฆษิตคณิน เลย
63 พระปลัดศักดินันต์ ธมฺมโร ด้วงชาลี เลย
64 พระยุรนันท์ สุมงฺคโล กันยาประสิทธิ์ เลย
65 พระปิยะศักดิ์ ปิยธมฺโม จำปาหอม เลย
66 พระครูเวฬุวันธรรมวงศ์ อภิวํโส แสงลา เลย
67 พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติโก ดอนพุทธา เลย
68 พระวรวุฒิ ขนฺติคุโณ เกิดสวรรค์ เลย
69 พระมหาจักรพล สิริธโร ป้องศิริ เลย
70 พระไกรฤกษ์ ปญญาพโล ศรีธาตุ เลย
71 พระสุพล สมโน เกษทองมา เลย
72 พระลัง ชวโน ทัมมะสอน เลย
73 พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทฺธาจาโร ทองสะคม เลย
74 พระวุฒิกร สุขวฑฺฒโก อาษานอก เลย
75 พระอนุศิษฎ์ ญาณสิทฺโธ ชนะมินทร์ เลย
76 พระมหาสุนทร ญาณธโร อุดม เลย
77 พระสิทธิพงษ์ อาภากโร บังอาจ เลย
78 พระครูปญญโชติคุณ อิทธิโชโต ไมล์โพธิ เลย
79 พระปลัดอดุล ปิยธมฺโม เจริญเกียรติ เลย
80 พระปิติ ปภสฺสโร ทักษิณ เลย
81 พระธีรวัจน์ ญาณธีโร คำจันทร์ เลย
82 พระมหากฤษดา สิริวฑฺฒโน ธาตุทาสี เลย
83 พระมหาธีระชัย สุจิตฺโต ภักมี เลย
84 พระมหายุทธพิชัย ญาณสิทฺธิเมธี ฟักเขียว เลย
85 พระอุดม อนุชาโต สร้อยสระคู เลย
86 พระเทพพิทักษ์ มหาปญฺโญ แรมวัลย์ เลย
87 พระวิสันต์ ปสนฺนจิตฺโต ปานเพ็ชร เลย
88 พระครูโสภณธรรมประสิทธิ์ อนากุโล ต้นวงษ์ เลย
89 พระพลากร โชติปุญฺโญ พรมลารักษ์ เลย
90 พระอาทิตย์ อภินนฺโท ตาซื่อ เลย
91 พระวรพรต วรปญฺโญ ยาวิชัย เลย
92 พระกัณฑ์ปกรณ์ กุสลจิตฺโต แก้วสุวรรณ์ เลย
93 พระทวีศักดิ์ คุตฺตสีโล ไวชมภู เลย
94 พระอนันต์ อจลธมฺโม วงษ์ชมภู เลย
95 พระครูโอภาสปัญญาจารย์ เตชปญฺโญ มาตร์ชู เลย
96 พระสุวรรณ อภิวณฺโณ สร้อยจันดา เลย
97 พระพุชฌงศ์ ปัญญาวโร สอนสุภาพ เลย
98 พระบุรินทร์ธร ปภสฺสโร พิมพ์แก้ว เลย
99 พระเสกสรรค์ วชิรญาโณ ฉุยมานะ เลย
100 พระประสม อิทฺธิธมฺโม อยู่ยืน เลย
101 พระชัยยันต์ อนุตฺตโร แสวงสาย เลย
102 พระไฉน ฉนฺโน ขะพินิจ เลย
1 พระไพรวัลย์ กลฺลยาโณ บัวผัน หนองคาย
2 พระวัฒนะชัย ชยวฑฺฒโน พิทักษ์โล้พานิช หนองคาย
3 พระสำอาง ปภสฺสโร พินโฮง หนองคาย
4 พระมหาประภาส ปภสฺสโร วงค์ประชุม หนองคาย
5 พระอภิชาติ ธมฺมจาโร ไวยวรณ์ หนองคาย
6 พระมหาคำตัน เตชธมฺโม บุตรดีสุวรรณ หนองคาย
7 พระอาทิตย์ จนฺทสาโร บุญเกิด หนองคาย
8 พระเฉลียว ธีรปัญโญ มีเลข หนองคาย
9 พระธีรพงษ์ สุนฺทโร ภักดี หนองคาย
10 พระมหาสมพงษ์ สุจิตฺโต กะมุตะเสน หนองคาย
11 พระสมนึก อินทวํโส โคตรสุนทร หนองคาย
12 พระมหาไกรวิทย์ โกวิโท จำปาอ่อน หนองคาย
13 พระมหาอาทิตย์ อตฺถกาโร ทองสมุทร หนองคาย
14 พระอธิการผาด ผาสุโก ดาวเรือง หนองคาย
15 พระอธิการเจริญชัย ญาณวีโร สมแสวง หนองคาย
16 พระมหาคำจันทร์ ปภากโร สูงสันเขต หนองคาย
17 พระมหาสุระนิตย์ สุรกฺโข ไชยวงษา หนองคาย
18 พระวิยงค์ ถิรจิตฺโต นุตทะบัติ หนองคาย
19 พระเกรียงไก เนปกฺโก อุทรัง หนองคาย
20 พระภิญโญ ญาณวโร ต้นเพชร์ หนองคาย
21 พระปรีชา ลตฺติโก สาระคำ หนองคาย
22 พระไล สุทฺธจิตฺโต เชื้อใจ หนองคาย
23 พระบุญส่ง เตชปุญโญ ศรีวิจิตร หนองคาย
24 พระวันลพ ปํญญาวชิโร สายศรี หนองคาย
25 พระชฎาพร ขันติปัญโญ ศรีมุงคุล หนองคาย
26 พระไพร๊อต เตชธมฺโม อาจดวงดี หนองคาย
27 พระมหาอำพวรรณ์ อภิวณฺโณ พาวิชัย หนองคาย
28 พระมหาเกริกเกียรติ นิรุตฺติเมธี ไพศาลเจริญลาภ หนองคาย
29 พระสวันชัย กตปุญโญ มูลทำธร หนองคาย
30 พระสมหวัง ขนฺติธมฺโม ไชยวงษ์ หนองคาย
31 พระคำสี สุวณฺโณ นามวงษ์ หนองคาย
32 พระดวงตา ธมฺมวโร บุญนาค หนองคาย
33 พระศักดา สุจิณฺโณ พิสัยพันธ์ หนองคาย
34 พระอธิการคำพันธ์ ธมฺมทีโป เวียนวัน หนองคาย
35 พระสำมะโน สิริภัทโท ศรีหาวงษ์ หนองคาย
36 พระอนุชิต เตชธมฺโม วิสภา หนองคาย
37 พระชัยพิพัฒน์ อุชุจาโร ดียา หนองคาย
38 พระวิวัฒน์ อํสุวฑฺฒโน สมพงศ์นวกิจ หนองคาย
39 พระครูโกศลศาสนกิจ องกวิโส ศิลาคม หนองคาย
40 พระอธิการเพ็ญ สุธีโร ยืนนาน หนองคาย
41 พระเกียรติศักดิ์ ฐิตคุโณ ศรีป้อง หนองคาย
42 พระมหาโลม ตปคุโณ เมียดเตียบ หนองคาย
43 พระมหาชาติตระกาล อภิปสนฺโน บุสำโรง หนองคาย
44 พระมหาวุฒิพงษ์ ฐานิสฺสโร พรมมา หนองคาย
45 พระอนุทิน อรุโณ สะวงค์ หนองคาย
46 พระพงษ์ศักดิ์ จนฺทปญฺโญ โพธ์จุมพล หนองคาย
47 พระกฤษณะ ญาณธโร เบาะพรม หนองคาย
48 พระมหากุล ฐิตสีโล สารณา หนองคาย
49 พระศักดิ์ดา ฐิตธมฺโม ปุชัยเคน หนองคาย
50 พระมหาปิยะพงษ์ ธีรปญฺโญ สิงห์ศิริ หนองคาย
51 พระสุวิพล ติกฺขปญฺโญฺ บุญเลิศ หนองคาย
52 พระวัณณุวรรธน์ เวปุลฺโล ชัยรัตน์ หนองคาย
53 พระถวิล ธัมมธโร ลิยะวงค์ หนองคาย
54 พระสิวนัส ฐานวีโร ลุหาเกตุ หนองคาย
55 พระสุรพร ตปสีโล ศรีหาพล หนองคาย
56 พระอธิการสุริเยนทร์ สนฺตจิตฺโต วังอายุ หนองคาย
57 พระพงศกร กิตฺติวิสุทฺธิเมธี สานธิยากูน หนองคาย
58 พระสรศักดิ์ สุจิตฺโต มณี หนองคาย
59 พระสัมพันธ์ อตฺถกาโร บุญหยวก หนองคาย
60 พระนราธิป ฐานธมฺโม จันทะเสน หนองคาย
61 พระปรีชา จินฺตามโย ดรปัญญา หนองคาย
62 พระจิรโชติ จิรสุโภ จันปัญญา หนองคาย
63 พระนิคม คุณสมฺปนฺโน อนงค์ชัย หนองคาย
64 พระภาณุพงษ์ ภาณุวํสเมธี นาคม หนองคาย
65 พระอภิชาติ ญาณวโร พระโพธิ์ หนองคาย
66 พระนันท์พิพัฒน์ ธีรปญฺโญ อินทรักษา หนองคาย
67 พระครูวรดิตถ์ชัยวัฒน์ ปญฺญาวโร เขื่อนอำคา หนองคาย
68 พระมหาอำพล ธนปญฺโญ ชัยสารี หนองคาย
69 พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก เลิศวิไล) สุทธิญาโณ เลิศวิไล หนองคาย
70 พระสมปอง สุธมฺโม โพธิมาต หนองคาย
71 พระสมศักดิ์ จารุวณโณ วงศ์เเก้ว หนองคาย
72 พระครูเกษมโชติรส โชติรโส ชมภูเทพ หนองคาย
73 พระบุญมี ธมฺมสาโร เวียนวัน หนองคาย
74 พระคำสี ถาวโร เวียนวัน หนองคาย
75 พระมหาชัชวาลย์ ชยาวุฑฺโฒ หลอดเพ็ชร หนองคาย
76 พระสมใจ ถาวโร เวียนวัน หนองคาย
77 พระมหาทวี ญาณวโร บุญโส หนองคาย
78 พระพนมภรณ์ ฐานิสฺสโร กับบุญ หนองคาย
79 พระภานุเดช สุรปญฺโญ ณ หนองคาย หนองคาย
80 พระเค กลฺยาโณ ขาเมระนิยะ หนองคาย
81 พระวุฒินันท์ พุทธสโร สุขเพีย หนองคาย
82 พระชานน อกิญจโน พันพิมพ์ หนองคาย
83 พระอิสรานุพงษ์ เมตฺติชโย บรรเทาพิษ หนองคาย
84 พระปลัดเกษฏา มหาปญฺโญ ผาทอง หนองคาย
85 พระวิชัย ติสฺสวโร บุญเคน หนองคาย
86 พระสุนทร กิตติโสภโณ ทิพะหะ หนองคาย
87 พระวัชรเนตร อุปคุตโต บุดดา หนองคาย
88 พระสุริยา วรปํญโญ นามบุรี หนองคาย
89 พระชูศักดิ์ เขมธมโม สุทำมา หนองคาย
90 พระมหาพรมพิริยะ ฐิตลาโภ ณ หนองคาย หนองคาย
91 พระประสิทธิ์ กตธมฺโม ศรีลาลาด หนองคาย
92 พระศิริพงศ์ โสรโต ปาละสาร หนองคาย
93 พระเนตรณรงน์ ขนฺติพโล บุญอาเนตร หนองคาย
94 พระบัญชา ปญญาปสุโต ยงหม่อง หนองคาย
95 พระไพโรจน์ สมาจาโร ยาวะระ หนองคาย
96 พระประดิษฐ ขนฺติโก วาดยพัด หนองคาย
97 พระไชยง ปริปุณโณ วรจักร์ หนองคาย
98 พระธนเขต สุจิณโณ เสน่ห์พูด หนองคาย
1 พระอุดร อุตฺตโร อุลเว บึงกาฬ
2 พระจักรภัทร์ อติภทฺโท ภูมิช่วง บึงกาฬ
3 พระแสงประทีป ธมฺมกาโม เจริญศักดิ์ บึงกาฬ
4 พระอมร สิริวฑฺฒโก นาสมทรง บึงกาฬ
5 พระบวร ฐิตธมฺโม ชวดคำ บึงกาฬ
6 พระปฐมพงษ์ วฑฺฒโน แสดงจิตร บึงกาฬ
7 พระทนงศักดิ์ กมฺมสุทฺโธ ผ่านชมภู บึงกาฬ
8 พระทองแดง อาภทฺธโร สองศรี บึงกาฬ
9 พระมหาโชคสวัสดิ์ สุทฺธปญฺโญ กล้าหาญ บึงกาฬ
10 พระสุรินทร์ สุรินฺโท ไชยกองวงค์ บึงกาฬ
11 พระสถาพร ถิรจิตฺโต ยี่เข่ง บึงกาฬ
12 พระสุพิศ อตฺถกาโร รมพลงาม บึงกาฬ
13 พระมหาสุรพล จนฺทวณฺโณ ธรรมประโยชน์ บึงกาฬ
14 พระอรุณ สิริมงฺคโล พิมพ์ทอง บึงกาฬ
15 พระทวีชัย จารุวณฺโณ บุตรราช บึงกาฬ
16 พระวาสนา จิตตชฺโย เทศไทย บึงกาฬ
17 พระภูคมิน โชติปญฺโญ สายลุน บึงกาฬ
18 พระชวลิต ฐานลาโภ ตะนุเรือง บึงกาฬ
1 พระใบฎีกาวีรศักดิ์ ธีรปญฺโญ รักษ์เหล่า เพชรบูรณ์
2 เจ้าอธิการอธิคม สุภกิจฺโจ แก้วอุดม เพชรบูรณ์
3 พระบัวไร จกฺกรตโน กวยคำ เพชรบูรณ์
4 พระสุพลรัตน์ ฐานิสฺสโร เขียวพรหม เพชรบูรณ์
5 พระครูปลัดดุสิต อิทฺธิโชโต แสงย่อย เพชรบูรณ์
6 พระไกรสร โกสโล วิภาผา เพชรบูรณ์
7 พระณัฐพงศ์ ฐานวีโร ฟักเขียว เพชรบูรณ์
8 พระนิทัศน์ อนาลโย พลสันต์ เพชรบูรณ์
9 พระวุฒิพงษ์ ปริปุณฺโณ สีเวียงช้าง เพชรบูรณ์
10 พระประวิทย์ ฐานวุฑฺโฒ เล็กอุทัย เพชรบูรณ์
11 พระวรดร จนฺทสาโร ศิริงาม เพชรบูรณ์
12 พระประดิษฐ์ จิตฺตทนฺโต พูนภิพัด เพชรบูรณ์
13 พระชาญวิทย์ ชยฺธมฺโม ศรีสังข์ เพชรบูรณ์
14 พระกมล กมโล บุญจันทร์ เพชรบูรณ์
15 พระธรณินทร์ ญาณสวโร ราศรีชัย เพชรบูรณ์
16 พระมหาอัศวิน ฐานุตฺตโร แก้วใส เพชรบูรณ์
17 พระวิทยา พลญาโณ โพธิ์สุด เพชรบูรณ์
18 พระมานิตย์ กิตติปาโล สุมาลี เพชรบูรณ์
19 พระปลัดชนะกานต์ ชยานนฺโท ตุ้มน้อย เพชรบูรณ์
20 พระครูอุปถัมภ์พัชรากร ฐานิสฺสโร สิงห์ขร เพชรบูรณ์
21 พระเจนวิทย์ อกฺโกธโน ปานเงิน เพชรบูรณ์
22 พระศิริบุญ สิริปุญฺโญ บุณยวิทย์ เพชรบูรณ์
23 พระสมมาตย์ สนฺตมโน สุระนิตย์ เพชรบูรณ์
24 พระมหาพัฒนา วฑฺฒนญาโณ มาตสีหา เพชรบูรณ์
25 พระอธิการชัยวัช สิริจนฺโท ศรีจันทร์ เพชรบูรณ์
26 พระมณฑวรรษ กนฺตสาโร ชัยนา เพชรบูรณ์
27 พระศราวุธ สราวุฑฺโฒ จันพิทักษ์ เพชรบูรณ์
28 พระกิตติพงษ์ ชินวโร ประวัติ เพชรบูรณ์
29 พระสมชาย สุขิโต ยมนา เพชรบูรณ์
30 พระสุวิมล สนฺติกโร บุตรดา เพชรบูรณ์
31 พระไตรภพ จนฺทโภ นามโท เพชรบูรณ์
32 พระบุลากร จนฺทโสภโน เจริญมูล เพชรบูรณ์
33 พระดาว สุกฺขกาโม เหงขุนทด เพชรบูรณ์
34 พระดำรงค์ฤทธิ์ นราสโภ สิงหเรศร์ เพชรบูรณ์
35 พระไกรสร สุรเตโช ช่วยเมืองปัก เพชรบูรณ์
36 พระมหาประพจน์ โรจนวํโส อินนะใจ เพชรบูรณ์
37 พระกันเมศฐ์ ทนฺตกาโย ธัญสิริธนากูล เพชรบูรณ์
38 พระอธิการปณชัย ปุญญมโน หนานเจียง เพชรบูรณ์
39 พระอธิการปั่น จนฺทสาโร กลั้นใจได้ เพชรบูรณ์
40 พระบรรจง อาภาธโร กองแก้ว เพชรบูรณ์
41 พระมหาดำรงค์ วรธัมโม คุ้มศรี เพชรบูรณ์
42 พระมหามนตรี จรณธมโม ศรีราชา เพชรบูรณ์
43 พระใบฎีกาอดิศักดิ์ อธิจิตฺโต ปานพลอย เพชรบูรณ์
44 พระใบฎีกาทีปต์ปธาร ทีปวํโส ชำนาญกิจ เพชรบูรณ์
45 พระอธิการพิทักษ์ ฐิตสทฺโธ อินทะพุด เพชรบูรณ์
46 พระมหากวม ยุตตธมโม จงทัน เพชรบูรณ์
47 พระพุฒ ฐิตธมฺโม พวงย้อย เพชรบูรณ์
48 พระครูปลัดชายดอย สุทธญาโณ มาลี เพชรบูรณ์
49 พระมหาประสงค์ ฐานวีโร วงค์คำจันทร์ เพชรบูรณ์
50 พระอมรรัตน์ รตนปุตฺโต แก้วลินลา เพชรบูรณ์
51 พระสมเดช สมจิตฺโต วงษาบุตร เพชรบูรณ์
52 พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส ทิพย์จันทร์ เพชรบูรณ์
53 พระอุทัย ปฎิภาโณ ศิริวงษ์ เพชรบูรณ์
54 พระครูพัชรเหมคุณ เหมวณฺโณ จันหีบ เพชรบูรณ์