โครงการฝึกอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเลย

มหาวิทยาลัย024
เมื่อระหว่างวันที่ 5 – 7  ก.พ. 2557 ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดการฝึกอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตจังหวัดเลย ซึ่งในวันพฤสบดีที่ 6 ก.พ. 2557 พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เป็นประธาน เปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการสอนศีลธรรมแก่เยาวชน” โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเข้าร่วมพิธี ...
อ่านต่อ

โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สายจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ 2557

มหาวิทยาลัย024
เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 14 มี.ค. 2557 โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สายจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ นำโดยพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขึ้น ณ วัดจอมมณี อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดการอบรม (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ