โครงการฝึกอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเลย

เมื่อระหว่างวันที่ 5 – 7  ก.พ. 2557 ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดการฝึกอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตจังหวัดเลย ซึ่งในวันพฤสบดีที่ 6 ก.พ. 2557 พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เป็นประธาน เปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการสอนศีลธรรมแก่เยาวชน” โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเข้าร่วมพิธี

DSC_3637

DSC_3638

DSC_3645

DSC_3647

DSC_3651

DSC_3652

DSC_3655

DSC_3679

DSC_3684

DSC_3687

DSC_3689

DSC_3692

DSC_3698

DSC_3704

DSC_3720

DSC_3722

DSC_3728